فروش تجاری

فروش تجاری

60 متر تجاری / مغازه / اطلس مال / همکف

60 متر مربع 48,000,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر

فروش تجاری

29 متر بر اصلی نیاوران

29 متر مربع 23,200,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر

فروش تجاری

500 متر تجاری

500 متر مربع 120,000,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر

فروش تجاری

بر نیاوران 63 متر مغازه دونبش فروشی

63 متر مربع 25,000,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر